Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de cookie voorwaarden .

Privacyverklaring Leasedesk

Als gewaardeerde (potentiële) klant van Leasedesk stellen wij u hierbij op de hoogte van de belangrijkste punten omtrent de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Als AFM geregistreerde bemiddelaar dienen wij voor het sluiten van een krediet- of verzekeringsovereenkomst t.b.v. met ons samenwerkende financiële instellingen aanvraaggegevens te verzamelen. Dit ter beoordeling van risico’s en voor het opmaken van een overeenkomst. Leasedesk kan gegevens verzamelen en verwerken die u via telefonisch contact, e-mail verkeer of via (aanvraag-) formulieren op de website of anderszins, heeft verstrekt. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Leasedesk uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Leasedesk. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Leasedesk, die uw persoonsgegevens beschermd.

Deze Privacy Verklaring geeft u een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Leasedesk
Adres : Neerloopweg 15, 4814 RS te Breda.
Telefoonnummer : 088 – 1101400
E-mailadres : info@leasedesk.nl
Website : www.leasedesk.nl
AFM registratie : 12020494
Kifid nr. : 300.14142

 

Gegevensverwerking
Leasedesk verwerkt informatie voor onderstaande doeleinden:

 

1. Informatieverstrekking
De verwerking van persoonsgegevens is gericht op het geven van informatie over producten en diensten van Leasedesk en van de met haar samenwerkende partijen, hierna te noemen wederpartijen, zoals:

 

– Banken
– Verhuurmaatschappijen
– Leasemaatschappijen
– Verzekeringsmaatschappijen en in het verlengde daarvan het EVR Register in de CIS-databank
– Financieringsmaatschappijen en in het verlengde daarvan het Bureau Krediet Registratie te Tiel

 

2. Acceptatie-doeleinden
Het beoordelen, afwijzen, accepteren en opmaken van aanbiedingen en overeenkomsten voor (potentiële) klanten bij het eventueel aangaan van verzekerings-, claim- en financieringsovereenkomsten via wederpartijen en het laten afwikkelen van betalingsverkeer

 

3. Goed functionerende website
In verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of onze website www.leasedesk.nl voldoende aansluit op de wensen van haar gebruikers.

 

4. Promotiedoeleinden
De verwerking van persoonsgegevens is gericht op het kunnen uitvoeren van promotionele activiteiten t.b.v. Leasedesk en haar wederpartijen.

 

5. Statistische doeleinden
Het door Leasedesk en haar wederpartijen verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

 

Persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens omdat u informatie of een aanbieding wenst of gebruik maakt van onze diensten of omdat u (via de website) gegevens aan Leasedesk heeft verstrekt. De navolgende persoonsgegevens kunnen wij, afhankelijk van het door u gewenste product, verzamelen:

 

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum en plaats
– N.a.w. gegevens
– Geregistreerde BKR gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Inkomensgegevens
– Woonlasten
– Eventuele alimentatieverplichtingen
– Gegevens van uw eventuele partner

 

Uw persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden die geen verwerker, wederpartij, dochtermaatschappij(en) van of anderszins gerelateerd zijn aan Leasedesk.

 

Uw persoonsgegevens worden voor een aanbieding of contractaanvraag tevens aan (verwerkers van) wederpartijen ter beschikking gesteld. Alle met Leasedesk samenwerkende verzekerings- en financieringsmaatschappijen zijn AFM geregistreerd en conformeren zich aan de AVG. Met deze wederpartijen heeft Leasedesk een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor uw privacy is gewaarborgd. De voorwaarden verschillen per wederpartij. Leasedesk is uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar eigen verwerking van uw persoonsgegevens en niet van enige andere wederpartij of verwerker daarvan.

 

Identiteit en doeleinden
Indien persoonsgegevens worden verzameld informeert Leasedesk u over haar identiteit en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, tenzij Leasedesk op goede gronden mag aannemen dat u daarvan reeds op de hoogte bent. Aan deze informatieplicht wordt voldaan vóór het moment van verkrijging van de persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens minimaal gedurende de looptijd van een overeenkomst, dit om de wettelijke zorgplicht goed te kunnen vervullen. Indien een financieringsaanvraag niet leidt tot een overeenkomst worden de door u aangeleverde persoonsgegevens en de via de toetsing bij het BKR te Tiel verkregen gegevens 2 jaar door Leasedesk bewaard. Dit als bewijs van een door u toegestane toetsing bij het BKR te Tiel.

 

Rechten uitoefenen
U bent onder de voorwaarden in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Leasedesk gerechtigd om schriftelijk een overzicht te vragen van de persoonsgegevens die Leasedesk heeft verwerkt. Op verzoek zenden wij u de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Leasedesk toe. Leasedesk zal, behoudens de in artikel 9 van de Gedragscode genoemde uitzonderingsgevallen, u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek een overzicht van de persoonsgegevens doen toekomen.

U kunt vervolgens een verzoek tot correctie of verwijdering doen. Om er zeker van te zijn dat u zelf het verzoek tot inzage heeft gedaan, vragen wij u een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Indien door Leasedesk geen persoonsgegevens zijn verwerkt, zal Leasedesk dit tevens binnen vier weken na ontvangst van het verzoek aan u laten weten. Vraag voor een verzoek of klacht ons Klachtenformulier Persoonsgegevens Leasedesk aan.

 

Cookie-gebruik
Om de website www.leasedesk.nl beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, kunnen bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website worden verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan leiden tot een minder goede werking van de website.

 

Google

Via de website wordt een analytische cookie geplaatst van Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken de dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Door deze analyses kunnen wij de website verbeteren op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

 

Websites van derden
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via de website www.leasedesk.nl (via links of anderszins) kunnen worden bezocht.

 

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan meteen contact met ons op.

 

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of de wijze waarop Leasedesk uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen met ons. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit ook aan ons doorgeven.

 

Wijzigingen Privacy Verklaring Leasedesk
Leasedesk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Verklaring. Voor de laatste versie verwijzen wij u steeds naar de website www.leasedesk.nl. Zo bent u altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen.